PRAKTYKI KROK PO KROKU

Praktyka realizowana indywidualnie w instytucji wybranej przez studenta

 1. Student realizujący praktykę we własnym zakresie pobiera ze strony internetowej lub z Biura Praktyk Studenckich i Karier kartę wstępną praktyki. Karta zawiera:
 • dane studenta
 • przewidywany termin realizacji praktyki
 • dane zakładu pracy/instytucji, która przyjmuje studenta na praktykę,
 • imię nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej dany zakład pracy w umowie o prowadzeniu praktyki,
 • imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyki

      Akceptacji miejsca praktyki dokonuje wydziałowy koordynator praktyki.

 1. Z wypełnioną i zaakceptowaną kartą praktyki student zgłasza się na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki do Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, gdzie sporządzana jest trójstronna umowa, na podstawie której student odbywa praktykę.
 1. Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć do Biura Praktyk uzupełnione dokumenty:

Praktyka realizowana indywidualnie w instytucji, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy

 1. Student wybiera firmę/instytucję z udostępnionej przez BPZK listy placówek, które podpisały z Uczelnią umowę o prowadzeniu praktyki na danym kierunku studiów.
 1. Po ustaleniu terminu praktyki, student zgłasza się na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki do Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, gdzie sporządzana jest trójstronna umowa, na podstawie której student odbywa praktykę.
 1. Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć do Biura Praktyk uzupełnione dokumenty:
© 2016 Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak