Linki

Facebook

partnerzy

Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier zajmuje się organizacją, realizacją i oceną przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym, prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.
Studenckie praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z programami kształcenia na wszystkich wydziałach naszej Uczelni. Specyfika kształcenia kierunkowego każdej specjalności decyduje o formie praktyki, jej długości i przebiegu. Oferta praktyk zawodowych obejmuje takie formy zdobywania praktycznych umiejętności jak: praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, trening kompetencji zawodowych dla informatyków, ekonomistów, trening tłumaczeń ustnych i pisemnych dla przyszłych tłumaczy, zajęcia z coachingu, mediacji, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy. Naszymi trenerami są praktycy poszczególnych zawodów, eksperci w swoich dziedzinach.

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami placówek stanowiących ich przyszłe miejsca pracy z uwzględnieniem: funkcjonowania oraz wzajemnego powiązania ze sobą poszczególnych ogniw pracy, uchwycenia mechanizmów tworzenia się mikrosystemów pracy i ich powiązania ze społeczeństwem (środowiskiem lokalnym), weryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, nabywania kompetencji do wykonywania pracy zawodowej.
Ze strony Uczelni, oprócz Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych, który koordynuje przebieg praktyki, studentami opiekują się wskazani nauczyciele-metodycy, tzw. opiekunowie praktyk studenckich.

BSPZK podejmuje działania mające na celu kształtowanie umiejętności studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku umożliwiających sprawne wejście w rynek pracy. Obok organizacji praktyk zawodowych, prowadzimy poradnictwo zawodowe, wizyty studyjne, spotkania z pracodawcami, ludźmi sukcesu. Działający w Biurze Ośrodek Egzaminacyjny pozwala na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów językowych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, co stanowi ogromną wartość dla osób poszukujących pracy. W ofercie znajdziemy również propozycje kursów specjalistycznych oraz liczne warsztaty aktywizujące.

© 2016 Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak